O nama

 
MISIJA – je zadovoljavanje komunalnih potreba, opskrba pitkom vodom i plinom stanovnika Općine Hum na Sutli, te opskrbe plinom stanovnika Grada Pregrade i Općine.

Zadatak je da svaka djelatnost djeluje pojedinačno i profitabilno, te poduzeće kao cjelina na način da:

 • osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja, usklađivanje poslovanja sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, te stalno praćenje trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti i distribucije vode.
 • održavati sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne samouprave u kojoj se djeluje (deponija, CSIO, mrtvačnice, vodospreme, precrpne stanice, budući uređaj za pročišćavanje voda…)
 • jačanje sustava kontrole poslovanja uz poštivanje standarda transparentnosti poslovanja
 • stalna briga o zadovoljstvu svih korisnika usluga kao i svojih zaposlenika
 • pravilno gospodarenje komunalnim otpadom, osiguravanje sigurnosti, pouzdanosti i kvalitete u distribuciji vode, održavanju i čišćenje javnih površina, pružanje kvalitetnih grobnih i grobljanskih usluga, te u bližoj budućnosti odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda,
 • završetak izgradnje vodoopskrbnog sustava Općine Hum na Sutli

Ova načela čine temelj sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom u suradnji sa osnivačima.
 
 
 

VIZIJA

Viziju kao takvu potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati zaposlenike te korisnike usluga sa istom.

Vizija Humkom d.o.o.-a za period od 2010. do 2014.:

 • usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsnih komunalnih usluga razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških, te ljudskih resursa
 • usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja
 • osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika
 • aktivno sudjelovanje u promicanju ekologije i održivog razvoja prema svim stanovnicima općine Hum na Sutli
 • poseban značaj promicanju ekologije prema mladima i povećanje ekološke svijesti od najranije dobi ( vrtić i škola)
 • poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika općine Hum na Sutli
 • osiguranje kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva međunarodnih normi (HACCP) crpljenja i distribucije vode

 
 
 

Implementiranje misije i vizije u poslovanje je dugotrajan i kontinuiran proces koji traje nekoliko godina, no ukoliko upravo te odrednice misije i vizije budućeg djelovanja Humkom d.o.o. –a pretvorimo u operativne aktivnosti i ciljeve tada to znači da ono mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika usluga i to kroz:

 • unapređivanje postupanja komunalnim otpadom i ostalim vrstama otpada
 • završetak izgradnje vodoopskrbnog sustava Harina –Zlaka odgovarajućim djelomičnim korištenjem istog, sa intencijom supstitucije uvoza vode (OKP Rogaška Slatina)
 • evidentiranje i sanacija divljih deponija
 • stalno unapređivanje, održavanje, uređenje i čišćenje javnih i zelenih površina, šuma, cesta, naselja i groblja
 • proširenje grobljanskih usluga
 • poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsihodnosti
 • težnja temeljnom cilju da prostor u kojem Humkom d.o.o. djeluje, postaje ugodniji i poželjniji svim zaposlenicima, a prije svega korisnicima usluga.
 • upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom, te operativnim aktivnostima i ciljevima u smislu povećanja transparentnosti poslovanja, komunikacije i povjerenja.
PrilogVeličina
Izvadak iz sudskog registar.pdf3.83 MB
Rješenje trgovački sud.pdf1019.48 KB
Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.pdf511.27 KB